Posted on Leave a comment

ทักษะที่น่าสนใจวัยมัธยม

วัยมัธยมนั้นเป็นวัยที่มีการเข้าสังคมสูง การเติบโตทางด้านร่างกายและฮอร์โมนที่เปลี่ยนไปเองก็ส่งผลให้วัยรุ่นในวัยนี้มีความเจ้าอารมณ์ อารมณ์เปลี่ยนแปลงบ่อย มีการใช้ชีวิตที่มีความเป็นส่วนตัวสูงมากขึ้นจากผู้ปกครอง

หลังจากผ่านช่วงวัยเตรียมการอย่างช่วงปฐมวัยและวัยประถมมาแล้วเด็กวัยรุ่นที่เติบโตมาจนเข้าวัยมัธยมก็จะเริ่มมีนิสัยที่แน่นอนเป็นของตัวเอง และหลังจากผ่านพ้นช่วงการพัฒนาการที่จำเป็นมาแล้วเด็กวัยรุ่นก็จะมีการพัฒนาตัวตนต่อไปโดยเราเรียกมันว่าทักษะ วัยรุ่นส่วนใหญ่จะพัฒนาทักษะที่ตนสนใจโดยอาจจะมาในรูปแบบของงานอดิเรก

แม้วัยรุ่นตอนต้นจะถือว่าเป็นวัยที่โตขึ้นมาแล้วแต่ผู้ปกครองหรือคุณครูก็ยังต้องคอยแนะนำ เหมือนกับเด็กเล็กที่จดจำและทำซ้ำกับสิ่งที่มีปฏิสัมพันธ์ด้วย วัยรุ่นก็สามารถได้รับอิทธิพลจากการเสพสื่อต่าง ๆ บนอินเตอร์เน็ต พ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องคอยเฝ้าดูโดยที่ไม่ให้รู้สึกเหมือนว่าไปก้าวก่ายมากเกินไป และในช่วงวัยนี้การมีสิ่งที่สนใจหรืองานอดิเรกก็จะช่วยพัฒนาตัวตนของเด็ก

วัยรุ่นโตขึ้นมาอีกก็จะเข้าสู่ช่วงวัยมัธยมปลายและก้าวต่อไปของวัยรุ่นในวัยนี้ก็คือวัยผู้ใหญ่ ดังนั้นวัยรุ่นมัธยมตอนปลายก็จะถือว่าเป็นวัยแห่งความฝันและการพัฒนาตนเอง เพราะในวัยนี้พวกเขาจะเริ่มคิดถึงอนาคต ทักษะที่มีอยู่แล้วอาจจะถูกนำมาต่อยอดหรืออาจจะลองทักษะใหม่ ๆ เพื่อเป็นการค้นหาตัวตน สิ่งที่ผู้ปกครองควรทำให้สำหรับวัยรุ่นในวัยนี้ก็คือการคอยสนับสนุน ทำให้เขารู้สึกว่าเรารักและพร้อมผลักดันเขาอยู่เสมอ เพราะความรักของครอบครัวคือหนึ่งในส่วนประกอบสำคัญที่จะช่วยให้เด็ก ๆ เติบโตและไม่หยุดพัฒนาตนเองนั่นเอง

Editor: กวางขาว

ภาพประกอบ: https://yourteenmag.com/teenager-school/teenager-middle-school/middle-school-isnt-that-bad

Leave a Reply