Posted on Leave a comment

พลังสมองปฐมวัย

ปฐมวัยหมายถึงเด็กที่มีอายุตั้งแต่ในครรภ์จนถึง 6 ปีบริบูรณ์ ในช่วงวัยนี้พัฒนาการที่โดดเด่นก็คือพัฒนาการทางด้านภาษา อย่างที่เราชอบเห็นว่าเด็กเล็กจะชอบพูดคุยอ้อแอ้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง

เด็กในช่วงวัยนี้สมองจะเปิดรับต่อพัฒนาการมากและจะพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นการสั่งสอนที่ดีและเหมาะสมจะช่วยวางรากฐานให้เด็กเติบโตไปได้อย่างถูกต้อง ความสนใจของเด็กในช่วงวัยนี้จะเรียนรู้ได้มากจากการเล่นหรือการลงมือทำจริง จากการได้รับประสบการณ์โดยตรง เพราะสมองกำลังพัฒนา การจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ที่ถูกต้องให้กับสมองที่กำลังพัฒนาจึงควรเน้นที่การกระตุ้นจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

นอกจากการปูพื้นฐานทางด้านสติปัญญาแล้ว การพัฒนาการเข้าสังคมของเด็กก็จะช่วยกำหนดว่าเด็กจะเติบโตไปเป็นเช่นไร การเน้นให้เด็กช่วงวัยนี้ได้ทำกิจกรรมร่วมกับเด็กคนอื่นในวัยเดียวกันจะช่วยให้เด็กมีการเรียนรู้การเข้าสังคม และต้องไม่ลืมที่จะใส่ใจในตัวเด็กเป็นรายบุคคลเพื่อที่จะได้เลือกและจัดประสบการณ์ที่เหมาะสมให้เด็กได้พัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

โดยพัฒนาการของเด็กวัยนี้จะขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อม จากการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งรอบข้าง เพราะเขาจะเรียนรู้จากการได้เห็นและได้ยิน ดังนั้นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาตัวตนของเด็กในช่วงวัยนี้เลยก็คือครอบครัว การมีส่วนร่วมกับเด็กในการเล่นและการเรียนของเขาจะช่วยให้เด็กได้ผูกสัมพันธ์กับคนในครอบครัวและช่วยให้เด็กได้มีการพัฒนาการอย่างถูกต้องไปด้วยในตัวโดยมีผู้ปกครองคอยสอดส่องดูแล

การที่เด็กเล็กจะพัฒนาไปได้ดีทั้งร่างกายและสมองจึงขึ้นอยู่กับครอบครัวนั่นเอง

Editor: กวางขาว

ภาพประกอบ: https://brandinside.asia/singapore-cut-mid-year-exams/

Leave a Reply